5G
Technologia

5G jako rewolucja przemysłowa

Wszystko czego używamy na co dzień zostało wyprodukowane. Ubrania, narzędzia, meble, elektronika i urządzenia gospodarstwa domowego, wszystko to jest wynikiem prężnie działającego przemysłu. Niestety, przy obecnych rozwiązaniach technologicznych, szeroko pojęty przemysł dotarł już do granic swoich możliwości i nie jest już w stanie zaspokajać naszych wszystkich, rosnących potrzeb. Odpowiedzią na ten problem jest wdrożenie sieci bezprzewodowej piątej generacji, która umożliwi dalszy rozwój technologiczny, a tym samym sprostanie wymaganiom społecznym.

Już samo wprowadzenie nowej technologii z czystym sumieniem można nazwać rewolucją. Szybkość transmisji danych w momencie wprowadzania 5G może zwiększyć się nawet 65-krotnie. Należy jednak pamiętać, że nowa generacja sieci to nie tylko szybszy internet. To również możliwość przesyłu oraz gromadzenia ogromnych ilości danych, a także większa przepustowość sieci, pozwalająca na obsługę dużej liczby urządzeń jednocześnie. Niezwykle istotne jest też zminimalizowanie opóźnień dostępu do sieci, które w przypadku 4G mogą wynosić nawet 98ms, a po wprowadzeniu 5G wyniosą maksymalnie 5ms.[1] Takie innowacje wpłyną na niemal wszystkie aspekty naszego życia i rozwój licznych gałęzi przemysłu, który stoi obecnie u progu kolejnej, czwartej rewolucji przemysłowej.

Za pierwszą takową uważa się mechanizację, poprzez wynalezienie i rozpowszechnienie silnika parowego. Drugą, istotna zmianą była elektryczność. Natomiast trzecią rewolucją, która trwa obecnie, jest cyfryzacja. Wprowadzenie komputerów, przesyłu danych i oprogramowania, umożliwiającego sterowanie maszynami, spowodowało osiągnięcie wyższego stopnia automatyzacji. Następnym, naturalnym krokiem w rozwoju przemysłu jest pojęcie – Przemysł 4.0, które oznacza integrację ludzi, maszyn oraz internetu i technologii informacyjnej.[2]

Oszczędności

Nowa technologia sieci bezprzewodowej umożliwi rozwój produkcji na wielu polach. Jak to jednak będzie wyglądać w praktyce? Mowa tu o wielu, zarówno drobnych, jak i dużych modyfikacjach, które w ogólnym rozrachunku zaowocują wielkimi zmianami. Weźmy na przykład tak prozaiczny element, jak kable. Podczas gdy my, jako zwykli konsumenci, zrezygnowaliśmy w codziennych czynnościach z kabli na rzecz bezprzewodowych połączeń (smartfony, słuchawki czy głośniki wykorzystujące wifi i bluetooth), funkcjonowanie fabryk i przetwórni bez plątaniny przewodów wydaje się niemal niemożliwe. Obecnie, ale w przypadku wykorzystania 5G jest to jak najbardziej prawdopodobne.

Rezygnacja z połączeń przewodowych przyniosłaby ogromne oszczędności w skali całych zakładów. Nie chodzi tu wyłącznie o wysokie koszty samego ich zakupu, ale o rezygnację z tworzenia dodatkowej, budowlano-architektonicznej infrastruktury, umożliwiającej ich wykorzystanie. Warto też zwrócić uwagę, że same przewody (nawet zabezpieczone) tworzą często przeszkody w poruszaniu się po terenie zakładów, co jest dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wypadkom podczas pracy.

Niestety, obecna sieć bezprzewodowa ma zbyt małą przepustowość, aby sprostać zapotrzebowaniu tak dużej ilości urządzeń jednocześnie. Możliwości oferowane przez 5G byłyby w stanie sprostać tym wymaganiom, co nie tylko pozwoliłoby na rezygnację z kabli, ale pozwoliło również na wprowadzenie autonomicznego transportu, zarówno wewnątrz zakładów przemysłowych, jak i pomiędzy nimi. Wyobraźmy sobie kompleks fabryk, w którym flota pojazdów autonomicznych transportuje towary, części zamienne lub gotowe produkty między rampami dostaw, halami fabrycznymi i magazynami, tam i z powrotem, zgodnie z precyzyjnym harmonogramem produkcji. Wszystko to będzie możliwe dzięki 5G.[3] 

Rozpowszechnienie autonomicznych pojazdów znacznie obniżyłoby koszty, związane zarówno z samym transportem towarów, jak i logistyką. Ograniczenie ilości pracowników oraz zminimalizowanie procedur skróciłoby również czas dostaw. To jednak nie jedyne korzyści dla przedsiębiorców, płynące z wprowadzenia 5G i autonomicznych pojazdów.

Nowa technologia umożliwi urzeczywistnienie koncepcji inteligentnych miast. Jednym z elementów inteligentnego miasta, jest znaczny rozwój sieci telekomunikacyjnych,[4] co w połączeniu z autonomicznym transportem sprawi, że w drodze do pracy możliwe będzie znacznie szybsze i wygodniejsze pokonywanie dużych odległości. Dzięki temu, poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników będzie mogło obejmować znacznie większe obszary i pozytywnie wpłynie na procesy rekrutacyjne.

Nowoczesne technologie mogą przełożyć się również na oszczędności na tzw. rachunkach. Nie trzeba być geniuszem, aby zdawać sobie sprawę, że każdy proces produkcyjny pochłania ogromne ilości energii, a za tą również trzeba zapłacić. „Dzięki zapewnieniu minimalnych opóźnień, niezbędnych dla procesów sterowania oraz wsparciu obsługi dużych wolumenów ruchu M2M (Machine to Machine)[5], sieć 5G będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez smart grids” [6] (inteligentna sieć energetyczna). Dzięki czemu proces wytwarzania i dystrybucji energii będzie tańczy, co oznacza niższe koszty jej zużycia.

Zyski

Biznes już taki jest, że chodzi w nim przede wszystkim o zyski. Choć oszczędności prowadzą do zwiększenia rzeczywistych przychodów, otrzymanych po odliczeniu kosztów, to najlepiej, gdy rosną same wpływy. Bezprzewodowe połączenie ogromnej liczby urządzeń oraz zmiany w logistyce wpłyną bezpośrednio na cały proces produkcyjny. Dzięki stałemu połączeniu systemów, takich jak maszyny produkcyjne, czujniki i konsole do sterowania, zwiększą się możliwości autonomiczne firmy. Zaowocuje to szybszym, dokładniejszym i tańszym procesem, co przełoży się na większą ilość wyprodukowanych dóbr i realne zwiększenie przychodów.

Wprowadzenie 5G może przyczynić się również do rozwoju oprogramowania umożliwiającego twórcze i kreatywne projektowanie dóbr. Dzięki dodatkowym rozwiązaniom, firmy będą w stanie zwiększyć swoje oferty oraz wzrośnie zapotrzebowanie na realizację projektów, stworzonych przez podmioty zewnętrzne. Wpłynie to zarówno na rynek zbytu, jak i ilość zleceniodawców w poszczególnych branżach.

W związku z powyższym, powstaje również kwestia wymiany informacji i zleceń pomiędzy poszczególnymi sektorami. Możliwości „sieci 5G zapewnią komunikację pomiędzy producentami, operatorami sieci przesyłowych i konsumentami w ramach struktur lokalnych lub regionalnych, co umożliwi optymalizację procesów produkcji.”[7]

Głównym dokumentem, prezentującym stanowisko Unii Europejskiej w zakresie nowych technologii bezprzewodowego przesyłu danych i ich znaczenia dla przemysłu, jest Strategia Komisji na rzecz Jednolitego Rynku Cyfrowego. Stwierdza ona, że sieci o dużej przepustowości (jak 5G, a następnie kolejne generacje) są kluczowe, aby Europa była konkurencyjna na rynku globalnym.[8] Konkurencyjność z kolei przełoży się na równorzędne wpływy państw europejskich, w stosunku do innych krajów, oraz na atrakcyjność naszego rynku dla zagranicznych inwestorów. Według szacunków, przychody z usług powiązanych z technologią 5G, powinny w 2025 roku wynieść 225 miliardów euro, a wprowadzenie sieci w czterech głównych gałęziach przemysłu (zdrowie, transport, energia i motoryzacja) może generować nawet 114 miliardów euro rocznie.[9]

5G sposobem na kryzys

Obecna sytuacja światowa, związana z pandemią koronawirusa, jest przykładem tego, że wprowadzenie nowej technologii jest konieczne. Gdyby możliwości obecnej sieci były takie, jak w przypadku technologii 5G, straty związane z kryzysem zostałyby ograniczone. Więcej firm i pracodawców byłoby w stanie przekierować pracowników do zdalnego wykonywania obowiązków, a w innych przypadkach, możliwe byłoby wdrożenie nowych procedur funkcjonowania przedsiębiorstw. Wpłynęłoby to na zminimalizowanie niektórych spadków wydajności produkcji, czyli zmniejszyłoby straty finansowe i ograniczyło konieczność zwolnień. Pytaniem więc powinno być: jak szybko możemy wdrożyć nowe technologie, a nie: czy w ogóle konieczny jest ich rozwój.

Zachęcamy również do przeczytania artykułu: Koronawirus a 5G, czy pandemia wpłynie na rozwój technologii?

Źródła:

[1]https://www.gov.pl/attachment/d6c0d6b4-5c47-4ce7-9a0e-ed5e2a6692e0

[2] https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/bezprzewodowa-przyszlosc-przemyslu.html

[3] https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/

[4]http://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/Intelligent-Cities-and-Globalisation-of-Innovation-Networks.pdf

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine

[6]https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-5g-dla-polski

[7]https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-5g-dla-polski

[8]Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Single Market Strategy for Europe {SWD(2015)

[9]https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-5g-dla-polski